Τι κάνουμε

Η SLM Services στελεχώνεται από μηχανικούς, ειδικευμένους εργοδηγούς και τεχνικούς, οι οποίοι διαθέτουν τις κατάλληλες επιστημονικές και τεχνικές γνώσεις, ώστε να μπορούν να σχεδιάζουν και να εκτελούν εξειδικευμένες εφαρμογές.

Οι υπηρεσίες μας παρέχονται σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές και τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης, εφαρμόζοντας τα προβλεπόμενα μέτρα για την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων και με υποδειγματική συνέπεια στην τήρηση του χρονοδιαγράμματος του έργου.

Η εξειδίκευση του προσωπικού της εταιρείας εστιάζεται στους τομείς:

 Προεντεταμένες Κατασκευές

 • Εφαρμογές οπλισμού προέντασης και μετέντασης
 • Εφαρμογές τενόντων καλωδιωτών και κρεμαστών γεφυρών
 • Εγκατάσταση προεντεταμένων ράβδων και κοχλιών
 • Συναρμολόγηση και τάνυση αγκυρίων εδάφους
 • Επισκευή, συντήρηση υδραυλικών αντλίων και γρύλλων προέντασης- μετέντασης
 • Έλεγχος λειτουργείας και Βαθμονόμηση υδραυλικών γρύλλων προέντασης-μετέντασης

Ειδικά στοιχεία γεφυρών

 • Εγκατάσταση, αντικατάσταση, συντήρηση και επισκευή εφεδράνων, αποσβεστήρων και λοιπών διατάξεων γεφυρών και κτιρίων
 • Εγκατάσταση, αντικατάσταση, συντήρηση και επισκευή αρμών συστολοδιαστολής γεφυρών
 • Επιθεώρηση εφεδράνων και αρμών γεφυρών

Σωστικές επεμβάσεις
Συντήρηση ιστορικών Κτιρίων

 • Αδιατάρακτες κοπές και διατρήσεις
 • Προεντεταμένες και παθητικές περισφίξεις
 • Εξωτερική προένταση
 • Αρμολογήσεις, Ενισχύσεις, Πληρώσεις, Ενεματώσεις, Ρητινενέσεις
 • Άμεσες σωστικές επεμβάσεις

Απόσπαση, ανύψωση και μετακίνηση ογκωδών – βαρέων δομικών στοιχείων, κτιρίων και μνημείων

 • Εκπόνηση μελετών απόσπασης και μεταφοράς δομικών στοιχείων και κτιρίων
 • Ανυψώσεις γεφυρών, επαναφορά και οριζοντίωση κτιρίων
 • Μετακινήσεις κτιρίων και αρχαιολογικών μνημείων

H εμπειρία μας σε νούμερα

Η 20ετής και πλέον προϋπηρεσία των στελεχών της SLM Services στο χώρο των ειδικών τεχνικών έργων, το πλήθος των ικανοποιημένων πελατών και δημόσιων φορέων, πιστοποιούν μέγεθος των δυνατοτήτων τεχνικού δυναμικού της Εταιρείας καθώς και την υψηλή ποιότητα των προσφερόμενων  υπηρεσιών.

60,000
Τόνοι P.C. Strand
προέντασης
100,000
mt κατασκευής και προέντασης
αγκυρίων βράχου-εδάφους
100.000
mt εγκατάστασης
αρμών γεφυρών
100
εγκαταστάσεις
εφεδράνων γεφυρών
10
ανυψώσεις
γεφυρών
0
αντικαταστάσεις
αρμών γεφυρών
10
επιθεωρήσεις
δομικών στοιχείων
1.000
τόνοι μετεγκατάστασης
αρχαίων μνημείων

Μας Εμπιστεύονται

©[2019] SLM Services all rights reserved .

[kleo_social_icons]