Ειδικά τεχνικά έργα απαιτούν ειδική αντιμετώπιση. Μια ακόμη πρόκληση υλοποιήθηκε επιτυχώς.

Την περασμένη εβδομάδα η SLM Services συμμετείχε για πρώτη φόρα σε ένα λιμενικό έργο το οποίο αφορούσε αντικατάσταση λιμενικών προσκρουστήρων στο λιμάνι του Βόλου. Συγκεκριμένα, αναλάβαμε την αποξήλωση 6 κυλινδρικών προσκρουστήρων με διαστάσεις Ø150 x 150 cm που ήταν αναρτούμενοι με αλυσίδα και οι οποίοι παρουσίαζαν έντονες φθορές, και εγκαταστήσαμε στη θέση τους 12 τεμάχια νέου τύπου ελαστομερών (τύπος ARCH FENDER ANP 500×1500) με διαστάσεις 175 x 100 x 55 cm και βάρος 500Kg ο καθένας.

Η λειτουργία των Προσκρουστήρων:
Οι προσκρουστήρες αποτελούν απαραίτητα στοιχεία του εξοπλισμού της ανωδομής των κρηπιδωμάτων σε κάθε λιμενική προβλήτα. Τοποθετούνται στο κατακόρυφο μέτωπο των θέσεων πρόσδεσης των πλοίων με σκοπό την προστασία τόσο του πλοίου όσο και του λιμενικού έργου κατά την διάρκεια ελλιμενισμού αλλά και σε περίπτωση πρόσκρουσης. Απορροφώντας το φορτίο της κρούσης, διασφαλίζουν το πλοίο από δυσχερείς φθορές αλλά και τη λειτουργία του λιμένα. Το να διακοπεί η λειτουργία ενός λιμανιού είναι ανεπιθύμητο και προκαλεί οικονομική ζημία ιδιαίτερα σε λιμένες εμπορικών πλοίων. Πολλές φορές, ακόμη και η καθυστέρηση πρόσδεσης ενός πλοίου ενδέχεται να δημιουργήσει δυσκολίες στο πρόγραμμα των υπόλοιπων ακτοπλοϊκών δρομολογίων.

Άρτιος σχεδιασμός-Άψογος συντονισμός
Το να επεμβαίνεις λοιπόν για εργασία σε ένα λιμάνι, ιδιαίτερα όταν αυτό βρίσκεται σε χώρο εργοστασίου εν λειτουργία, αποτελεί ιδιαίτερη πρόκληση. Μια από τις αρχικές απαιτήσεις του έργου ήταν η προκαθορισμένη διάρκεια εργασιών. Τα πάντα έπρεπε να ολοκληρωθούν σε μία μόλις εβδομάδα! Για το σκοπό αυτό ήταν απαραίτητος ο πλήρης προγραμματισμός της κάθε φάσης εργασίας και ο σχεδιασμός ενός αυστηρού χρονοδιαγράμματος ώστε να αποφευχθεί οποιαδήποτε καθυστέρηση.

Για να επιτευχθεί το χρονοδιάγραμμα, έπρεπε διαφορετικά συνεργεία να απασχολούναι ταυτόχρονα ενώ σε περίπτωση αστοχίας του μηχανολογικού εξοπλισμού, εφεδρικά μηχανήματα βρίσκονταν σε αναμονή. Παρ” όλο τον εντατικό ρυθμό εργασιών το έργο ολοκληρώθηκε με κάθε επιτυχία και δίχως απρόβλεπτες καταστάσεις. Η συγκεκριμένη προβλήτα αναβαθμίστηκε και μπορεί μάλιστα να δεχτεί πλοία μεγαλύτερου εκτοπίσματος.

©[2019] SLM Services all rights reserved .

[kleo_social_icons]